Izdaje: Općina Podgorač

Glavni i odgovorni urednik: Jurica Požega, dipl. iur.
Redakcija i uprava: Upravni odjel za općinsku samoupravu i upravu
Trg P. Pejačevića 2
Tel/Fax: 031/698-014
www.podgorac.hr
e-mail: opcinapodgorac@podgorac.hr

Cijena pojedinog broja je 1,33 €, a godišnja pretplata 13,27 €.
Pretplata se vrši uplatom na žiro – račun broj: HR9225000091834000005 (Proračun Općine Podgorač) s pozivom na broj 67 7706 – OIB pravne osobe ili 68 7706 – OIB fizičke osobe sa naznakom “za Službeni glasnik Općine Podgorač”.