Godisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Podgorac za razdoblje od 01. sijecnja do 31. prosinca 2020. godine