Javna rasprava o prijedlogu III. Izmjena i dopuna PPUO Podgorač