Način ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija