Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na podrucju Opcine Podgorac