Polugodisnji izvjestaj o izvrsenju Proracuna Opcine Podgorac za razdoblje od 01. sijecnja do 30. lipnja 2022. godine