Akti Općine

Akti Općine

Naslov Otvaranja Dodano dana
Etički kodeks službenika i namještenika 108 17-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 89 17-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 84 17-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 145 17-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 93 17-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 83 17-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 188 17-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 85 17-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 97 17-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 95 17-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 93 17-03-2017
Poslovnik Općinskog vijeća 101 17-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 94 17-03-2017
Statut 129 17-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 123 17-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 107 08-07-2017
Odluka o porezima Općine Podgorač 85 15-12-2017
Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 67 02-02-2018
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 98 11-06-2018
Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Podgorač 73 11-06-2018
Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 79 11-06-2018
Plan gospodarenja otpadom Općine Podgorač za razdoblje 2018. - 2023. godine 65 27-06-2018
Izvješće o stanju u prostoru Općine Podgorač za razdoblje od 2014. do 2018. godine 60 04-12-2018
Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Podgorač 106 04-12-2018
Odluka o komunalnom doprinosu 39 28-02-2019
Odluka o komunalnoj naknadi 41 28-02-2019
Odluka o odredjivanju vrijednosti boda (B) komunalne naknade 28 28-02-2019
Odluka o komunalnom redu 25 10-07-2019
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasnistvu Opcine Podgorac 22 10-07-2019

Komentari su zatvoreni