# Naslov Otvaranja Dodano dana

Akti Općine

Etički kodeks službenika i namještenika 9 17-03-2017
Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 9 17-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 8 17-03-2017
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije 9 17-03-2017
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 10 17-03-2017
Odluka o komunalnom redu 11 17-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 10 17-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 11 17-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 10 17-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 9 17-03-2017
Odluka o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti 9 17-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 10 17-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 9 17-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 10 17-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 8 17-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 9 17-03-2017
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač 10 17-03-2017
Poslovnik Općinskog vijeća 11 17-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 13 17-03-2017
Statut 13 17-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 10 17-03-2017