# Naslov Otvaranja Dodano dana

Akti Općine

Etički kodeks službenika i namještenika 4 17-03-2017
Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 4 17-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 4 17-03-2017
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije 4 17-03-2017
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 5 17-03-2017
Odluka o komunalnom redu 5 17-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 5 17-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 4 17-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 6 17-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 4 17-03-2017
Odluka o provedbi postupaka nabave roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti 4 17-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 4 17-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 3 17-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 4 17-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 3 17-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 4 17-03-2017
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač 5 17-03-2017
Poslovnik Općinskog vijeća 4 17-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 4 17-03-2017
Statut 6 17-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 4 17-03-2017