# Naslov Otvaranja Dodano dana

Akti Općine

Etički kodeks službenika i namještenika 20 17-03-2017
Odluka o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na području Općine Podgorač 16 17-03-2017
Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Podgorač 16 17-03-2017
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije 16 17-03-2017
Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova 18 17-03-2017
Odluka o komunalnom redu 18 17-03-2017
Odluka o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine Podgorač 17 17-03-2017
Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Podgorač 18 17-03-2017
Odluka o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova 18 17-03-2017
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 14 17-03-2017
Odluka o socijalnoj skrbi na području Općine Podgorač 24 17-03-2017
Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Podgorač 15 17-03-2017
Odluka o uvjetima i mjestima za obavljanje trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Podgorač 18 17-03-2017
Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima iz sredstava Proračuna Općine Podgorač 18 17-03-2017
Odluka o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Podgorač 18 17-03-2017
Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Podgorač 18 17-03-2017
Poslovnik Općinskog vijeća 23 17-03-2017
Pravilnik o financiranju udruga iz Proračuna Općine Podgorač 23 17-03-2017
Statut 21 17-03-2017
Strateški razvojni program Općine Podgorač 20 17-03-2017
Odluka o jednostavnoj nabavi 17 08-07-2017
Odluka o porezima Općine Podgorač 29 08-07-2017